Mati's Blog

Cách kết nối SSH thông qua proxy server

Việc kết nối ssh qua proxy server, nghe thì có vẻ rắc rối nhưng nếu mình config cái server đó chỉ có 1 vài IP có thể kết nối tới, hoặc ssh bị block... (đây là lý do chính nhưng không dám nói thêm :)) )

Ví dụ muốn kết nối tới server 123.123.123.123 qua proxy server 111.111.111.111, port 3128

Đầu tiên dùng nano/vi edit ~/.ssh/config

Host 123.123.123.123
ProxyCommand nc -X connect -x 111.111.111.111:3128 %h %p
ServerAliveInterval 696969

Sau đó ssh 123.123.123.123

Bingo!

* Nếu server chạy port 1234, hoặc user ko phải là root, thì thêm User và Port.

Host 123.123.123.123
ProxyCommand nc -X connect -x 111.111.111.111:3128 %h %p
User mati
Port 1234
ServerAliveInterval 696969


Sau đó vẫn dùng được ssh 123.123.123.123 ko phải dài dòng ssh -p 1234 [email protected]

* Tham số ServerAliveInterval để set thời gian giữ kết nối tới server.

* Muốn dùng thêm SSH key hay tìm hiểu thêm thì vọc thêm ở đây https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSSH/Cookbook/Proxies_and_Jump_Hosts


2019 © Tien Mai. Powered by MatiFly