Mati's Blog

Quick Notes


- On Client:
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/matiapp-ssh-key -C ssh_username
cd ~/.ssh/
Copy content of public file (.pub)

- On Cloud:
Go to VM instances
Select server, click Edit, scroll to SSH
Paste the copied and Save

Using command to connect
ssh -i ~/.ssh/matiapp-ssh-key [email protected]_address


Việc kết nối ssh qua proxy server, nghe thì có vẻ rắc rối nhưng nếu mình config cái server đó chỉ có 1 vài IP có thể kết nối tới, hoặc ssh bị block... (đây là lý do chính nhưng không dám nói thêm :)) )

Ví dụ muốn kết nối tới server 123.123.123.123 qua proxy server 111.111.111.111, port 3128

Đầu tiên dùng nano/vi edit ~/.ssh/config

Host 123.123.123

If you run the following command:

sudo apt-get update

and returns something like that:

[email protected]: sudo apt-get update
[sudo] password for mati:
Reading package lists... Done
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/

Resolve:

- Step 1: Run the command:

ps -e | grep -e apt -e adept | grep -v grep


If you want to remove the entirety of your history, run the following command:

cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit

The terminal will exit and your history will be cleared  ;)

Tiếng Việt: Cách xoá những lệnh đã chạy trong Terminal của macOS hoặc các phiên bản của Linux khác (CentOS, Ubuntu, Debian, elementaryOS... )


If you want to backup/restore your database, run the following command:

Backup Database:
mysqldump -u database_user -p database_name | gzip > file_name.sql.gz

Restore Database:
gunzip < file_name.sql.gz | mysql -u database_user -p database_name


Showing 1-5 of 5 items.

2019 © Tien Mai. Powered by MatiFly